REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ON-LINE

Artykuł 1 Definicje

Temar S.C. Botaniczna 26, 65-001 Zielona Góra, NIP: 929-15-87-901,Regon 9707185551

PRODUKT – towary znajdujące się w aktualnej ofercie Temar S.C. dostępnej na stronie internetowej http://www.falubazujemy.com w menu sklepu internetowego.

KLIENT – użytkownik spełniający warunki Regulaminu, który dokonał prawidłowego zamówienia za pomocą właściwej aplikacji i otrzymał dostęp do dokonywania zamówień Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.

KONTO –założone i prowadzone dla Klienta przez Temar S.C. pod zdefiniowaną nazwą (login) konto będące zbiorem informacji o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach.

Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym: prezentacja oraz umożliwienie dostępu do baz danych restauracji, z którymi Usługodawca zawarł umowy, utworzenie konta Użytkownika, udostępnienie panelu do składania zamówień za pośrednictwem Internetu w wybranych przez Użytkownika restauracjach (formularz zamówienia).

SERWIS- aplikacja, oprogramowanie rozpowszechniane i obsługiwane przez Temar S.C wykorzystywany do prowadzenia czynności sprzedażowych za pomocą urządzeń teleinformatycznych umieszczony pod adresem www.falubazujemy.com

Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Aktualności — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Formularz zakupowy i rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy dokonywaniu zakupów i rejestracji w Serwisie.

System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Usługodawcę system płatności     Dot Pay(agenta rozliczeniowego), lub przelewem w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Temar S.C.

Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Informacje na temat tych plików zamieszczone są w informacjach dotyczących polityki prywatności w ramach obsługi systemu zamówień on-line.

REJESTRACJA – procedura tworzenia konta Klienta.

REGULAMIN – postanowienia niniejszego regulaminu określające:

 1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
 2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
 3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Artykuł 2 Warunki Dokonywania Zakupów

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.
 2.    Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania pod warunkiem prawidłowej reprezentacji. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  3.     Osoby fizyczne- o ile wyrażą wolę przeprowadzenia rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i/lub dostawy wraz z nazwą regionu (województwa), i miasta adresu e-mail (login), imię, nazwisko oraz numeru telefonu kontaktowego, oraz hasła. 
  3.   Rejestracji osoby fizycznej prowadzącą działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustęp 1 Regulaminu a także wszystkich innych czynności dotyczących tych podmiotów, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny przewidziany dla osoby fizycznej, a w miejscu na uwagi podać dodatkowo pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego wraz z wskazaniem formy prawnej oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numer  NIP, numer wpisu we właściwym rejestrze wraz z wskazaniem kto prowadzi rejestr i następnie w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane.
 3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób procesu Rejestracji i utworzenia konta Klienta co jest równoznaczne z zawarciem umowy realizacji zakupów produktów przez Internet z Temar S.C na podstawie odrębnych zamówień.
  5.    W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2 ust. 4, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia pocztą lub w formie elektronicznej. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w stosunku do zrealizowanych poszczególnych zamówień jeśli nie jest on w stanie zwrócić zamówionych Produktów dostarczonych na ich podstawie.
  6.    Temar S.C. ma prawo uzależnić Rejestrację lub realizację zamówień w ramach niniejszego Regulaminu przez Klienta od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2 ust 1, art. 2 ust. 2, art. 2 ust. 3. W przypadku Klienta o którym mowa w art. 2 ust. 3 podczas Rejestracji kopii dokumentów potwierdzających dane wskazane podczas Rejestracji lub ich negatywna weryfikacja przez Temar S.C. powoduje niemożność dokonywania zamówień przez takiego Klienta i usunięcie go z systemu.
 4. Po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do systemu za pomocą adresu e mail (loginu) i hasła poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk na stronie http://www.falubazujemy.com oraz dostęp do funkcjonalności i ofert przedstawionych dla klientów zarejestrowanych
  8.    Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowości podanych przez niego danych podczas Rejestracji i ich aktualność podczas składania zamówień.
  9.    Klient nie ma możliwości  dokonywania Rejestracji wielu kont na jednym adresie e mail. Klient który nie przeprowadził prawidłowo procesu Rejestracji nie może korzystać z zakupów produktów dokonanych przez Internet.
  10.    Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta przez Klienta osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta nie mogą być przedmiotem obrotu w szczególności zbycia, zastawu itp..
  11.    Temar S.C. zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Temar S.C. może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta lub złożenia wyjaśnieni bądź przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do operowanymi danymi i informacjami przez Klienta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient natychmiast odzyska dostęp do Konta.
  12.    Temar S.C.realizuje zamówienia dokonane przez Klienta wyłącznie w strefach organizacji konkretnie wskazanych wydarzeń pod względem obszaru (lokalizacji), terminu i czasu ich zaistnienia. Dokonanie zamówienia ze wskazaniem lokalizacji dostawy znajdującym się poza określoną strefą oraz poza okresem danego wydarzenia jest niemożliwe i nie będzie przyjęte przez system.
  13.    Minimalna wartość zamówienia które zostaje przyjęte do realizacji w opcji z dostawą na wskazane miejsce wynosi 45,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć złotych).
 5. Zamówienia przy odbiorze osobistym nie mają określonych wartości minimalnych.
  14.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Temar S.C: urządzenia komputerowe i mobilne telekomunikacyjne z dostępem do sieci internet obsługujące przeglądarki internetowe, posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

Artykuł 3 Realizacja zamówienia

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie i założenia konta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług lub w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonują rejestracji, po zaakceptowaniu regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług. W ramach kontaktów pomiędzy Klientem a Serwisem zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2.    Zakupów Produktów może dokonywać Klient po złożeniu prawidłowego zamówienia w systemie z użyciem adresu e-mail i numeru telefonu oraz wskazaniem lokalizacji dostawy lub określeniem punktu odbioru przedmiotów zamówienia.
 3. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 4. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
 5. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 6. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
 7. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. Krok „1” – wybór produktów dostępnych w aktualnym menu za pomocą aplikacji, oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówień poprzez podanie niezbędnych informacji we wszystkich niezbędnych polach wskazujących wytyczne i dane do realizacji zamówienia
  5.  Klient zobowiązany jest wskazać godzinę i lokalizację do realizacji dostawy. W niezgodności danych wskazanych przez klienta i utrudnień w realizacji lub niemożności wykonania usługi ustalonych w wyniku weryfikacji, zostanie on możliwie najszybciej poinformowany o konieczności wskazania innych danych do ewentualnej dostawy.
  6.    Krok „2” Po wybraniu produktów Klient potwierdza prawidłowość złożonego zamówienia pod względem wybranych produktów, ich ilości oraz ceny. Określa również formę zapłaty. Skutkiem prawnym ostatecznego potwierdzenia zamówienia jest dokonanie zakupu przez klienta i konieczność zapłaty.
  7.    Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy oraz akceptacje przez Klienta warunków finansowych widocznych przy potwierdzaniu zamówienia.
  6.    Po dokonaniu potwierdzenia zamówienia przez Klienta system wyświetli wskazane przez klienta dane dostawy lub odbioru wraz danymi wprowadzonymi w formularzu celem ostatecznej weryfikacji.
 2. Przy opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia zamówienia poprzez wybór innej formy płatności.
 3. 9.   Wybierając opcję płatności gotówką Klient zobowiązany jest dokonać przy odbiorze zamówienia pełnej płatności za dostarczone Produkty w wysokości określonej w zaakceptowanym zamówieniu. Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem.
 1. 10. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa
 2. 11.    Temar S.C. realizuje dostawę Produktów według wskazanej przez Klienta lokalizacji na podstawie prawidłowo wypełnionego zamówienia na swój własny koszt z użyciem swoich przedstawicieli. Temar S.C dołoży wszelkich starań by termin realizacji był możliwie zbieżny z wyznaczonym terminem przez Klienta.
 3. Ceny podane w zamówieniu internetowym zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT. W przypadku zmiany cen Temar S.C. zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania menu. W razie braku akceptacji Klienta nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone.
  13.    Klient zobowiązany jest by utrzymywać swój login i hasło w tajemnicy oraz zobowiązany jest pilnować by składane zamówienia zakupów Produktów z jego Konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.
  13.    W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny. W przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi podać wszystkie niezbędne dane w polu „Uwagi” formularza.
 4. Ze względu na specyfikę i organizację wydarzeń, na których odbywać się będzie obsługa cateringowa firmy Temar S.C. faktury Vat na życzenie klienta wystawiane będą w okresie 7 dni po zakupie w siedzibie firmy.
 5. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia przez Usługodawcę do Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.

Artykuł 4 Uprawnienia Usługodawcy

 1. Temar S.C. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie błędnie lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy bądź złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
  2.   Temar S.C. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Klienta w przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub w inny sposób szkodzą Temar S.C bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych. Niezależnie od zawieszenia Konta Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Temar S.C

Temar S.C ma prawo w tym czasie wstrzymać realizację usług względem tego Klienta

3.    W przypadku stwierdzenia przez Temar S.C działań Klienta mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu obsługującego zakupy Produktów przez Internet, Temar S.C niezwłocznie zablokuje Konto takiego Klienta. W takiej sytuacji Temar S.C  podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.

 1. 4.   Klient, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Temar S.C . Temar S.C może odmówić Klientowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Klienta było zawieszone w przeszłości.
 2. Ustalenia art. 4 ust 1-4 odnoszą się również do Klientów, którzy występują w rejestrze klientów prowadzonym przez Temar S.C, nie posiadający Kont w ramach Systemu w związku z wcześniejszymi zamówieniami, a w wyniku ich działania dojdzie do naruszeń lub powstania w/w szkód.
  6.    W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na braki magazynowe produktów podczas trwania wydarzeń Temar S.C poinformuje odpowiednim komunikatem klientów przed złożeniem zamówienia. W takim przypadku dokonywanie zamówień danych produktów za pomocą Systemu zostanie zablokowane.
 3. 7.    Temar S.C ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy którykolwiek z dostawców półproduktów  wycofa produkty z obiegu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. nr 171, poz. 1225 ze zm.).

Artykuł 5 Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeżeli Produkty i usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Temar S.C lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2.    Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres info@falubazujemy.com lub pisemnej na adres siedziby Temar S.C.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon i adres e-mail do korespondencji, data złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, kod weryfikacyjny zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
  3.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Temar S.C  wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
  4.    Temar S.C  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Temar S.C  może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  5.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przez klienta w procesie reklamacji lub na adres pocztowy wskazany w samej reklamacji.

Artykuł 6 Kwestie Techniczne

 1. Temar S.C dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie systemu obsługującego zakupy przez Internet.. Jednak z uwagi na złożoność procedur mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Temar S.C   stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
  2.    Aby rozwijać sposób zakupów w systemie On-line oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Temar S.C  dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Klientów stosownym komunikatem na stronie z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Jednocześnie prace techniczne i modyfikacyjne odbywać się będą w miarę możliwości poza okresem trwania wydarzeń głównych.
  3.    Za awarię techniczną lub błąd techniczny uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Klienci utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji systemu zakupów Produktów przez Internet, w szczególności nie mogli się zalogować, dokonać zamówienia czy potwierdzić zamówienia i inne.
 2. 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 3. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

Artykuł 7 Zmiany Regulaminu

 1. Temar S.C w każdej chwili może dokonać zmian w Regulaminie i uruchomić nową wersję usług oprogramowania czy systemu dokonywania zakupów Produktów przez Internet. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Temar S.C , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Klientom zmienionego Regulaminu.
  2.    Klienci po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zostaną powiadomieni o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji odpowiednim komunikatem na stronie głównej www.falubazujemy.com w zakładce: „Ważne informacje” Za akceptację zmian uważa się przystąpienie do realizacji zamówienia i jego potwierdzenie już po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu o dokonanych zmianach.

Artykuł 8 Rozwiązanie Umowy

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy i rezygnacji z dokonywania zamówień Produktów za pomocą Internetu. Rezygnacji dokonuje się poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z zamówienia na adres e mailowy: info@falubazujemy.com Oświadczenie musi zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon i adres e-mail, login wraz z hasłem oraz wyrażone wprost oświadczenie o rezygnacji z dokonywania zamówień Produktów przez Internet. Rozwiązanie dokonuje się z zachowaniem 2 dniowego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 2.w przypadku zamówień przed imprezą na której mają być dostarczone produkty.
  2.    Wszystkie zamówienia Produktów złożone i potwierdzone przez Klienta przed wysłaniem wiadomości zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostaną zrealizowane normalnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Ze względu na specyfikę wydarzenia oraz model produkcyjno-logistyczny zamówienia przyjęte podczas trwania meczu oraz te, które zostały złożone prawidłowo przed meczem i nie nastąpiła rezygnacja w trybie określonym w art. 8 ust. 1 traktuje się jako aktualne
 3. W uzasadnionych przypadkach Temar S.C ma prawo do rozwiązania umowy z poszczególnym Klientem i usunięciem jego Konta z systemu dokonywania zakupów Produktów przez Internet z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 2.

Artykuł 9 Dane Osobowe

 1. Temar S.C przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Temar S.C.  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przewidziane prawem zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Temar S.C zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Temar S.C sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
 2. Temar S.C  jest Administratorem Danych osobowych Klientów.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Temar S.C (art. 6 ust. 1 lit. b w/w Rozporządzenia).
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych o których mowa w art.2 ust.2 i art. 2 ust. 3 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Temar S.C  umowy o świadczenie usług i realizacji zakupów produktów przez Internet. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji i dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy w tym także udostępniane są dostawcom i Partnerom którymi Temar S.C  posługuje się przy wykonaniu umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Temar S.C  informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze specjalnie przygotowanych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Temar S.C  zbiera od Klientów dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Temar S.C  do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym, czy spółkom powiązanym kapitałowo z Temar S.C . Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.
 7. Temar S.C  systematycznie prowadzi promocje i konkursy dane klientów będą wykorzystywane do przesłania informacji o promocjach, konkursach czy przesyłania informacji o nowych produktach. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.
 8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, administracji fiskalnej.
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i w niezbędnym do tego zakresie, Użytkownika przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany. Temar S.C  zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 2 ust. 5 Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Temar S.C  może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Temar S.C lub swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klient.
 10. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3.

Artykuł 10 Postanowienia Końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Temar S.C, której przedmiotem są usługi świadczone przez Temar S.C w związku dokonanymi zakupami Produktów przez Internet na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Temar S.C będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez

Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  4.    Każdy może zapoznać się z niniejszym Regulaminem który jest udostępniony na stronie internetowej.
  5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)

NAPOJE ZIMNE

Woda mineralna 0,5 l- 5 zł
gazowana/niegazowana

Coca-Cola, Fanta, Sprite 0,5l -7 zł

Lemoniada- 7 zł

NAPOJE GORĄCE

Kawa- 7 zł

Herbata- 7 zł

PRODUKTY

Kiełbasa z grilla
w bułce- 11 zł

Frytki 150 gr- 7 zł

Zapiekanka- 11 zł

Popcorn- 8 zł

ZESTAWY

Popsy 9 szt. +Frytki 150 gr- 18 zł

Stripsy 3 szt. +Frytki 150 gr- 18zł

Kiełbasa z grilla
+napój 150 gr- 17,00 zł

Popsy 9 szt. z frytkami
+ napój- 23,50 zł

Stripsy 3 szt. z frytkami
+ napój- 23,50zł

Przewiń do góry